Örnek gramer sayfası


 

İNGİLİZCE’DE İYELİK SIFATLARI - POSSESSIVE ADJECTIVES (pızes’iv ac’ıktivs)

 

 

İngilizce’de iyelik sıfatları - possessive adjectives (pızes’iv ac’ıktivs) kelimelerin önlerine gelirler ve bir şeyin birisine, birilerine veya bir şeye ait olduğunu belirtirler.

 

Bunlar şöyledir;

 

My      (may)                            benim

Your   (yor)                              senin

His      (hiz)                              onun (erkek)

Her      (hör)                            onun (dişi)

İts        (its)                             onun (hayvan veya eşya)

Our      (aur)                            bizim

Your    (yor)                             sizin

Their   (de:r)                            onların

 

My friend is a teacher (may frend iz e ti:çır) benim arkadaşım bir öğretmendir.

 

Your sister is in the living room (yor sis’tır iz in dı liv’ing ru:m) senin kız kardeşin oturma odasındadır.

 

His arm is very long (hiz arm iz ver’i long) onun kolu çok uzundur.

 

Her skirt is short (hör skört iz şort) onun eteği kısadır.

 

Its head is big (its hed iz big) onun kafası büyüktür.

 

Our home is red (aur ho:m iz red) bizim evimiz kırmızıdır.

 

Your teacher is a german (yor ti:çır iz e cör’mın) sizin öğretmeniniz bir almandır.

 

Their child is at school (de:r çayld iz et sku:l) onların çocuğu okuldadır.

 

İyelik sıfatları ister tekil (my, your, his, her, its) ister çoğul (our, your, their) halde olsunlar,

kendilerinden sonra gelen kelime tekil ise cümle tekil olarak, çoğul ise çoğul olarak tamamlanır. Mesela:

 

My shirt is on the table (may şört iz on dı tey’bıl) benim gömleğim masanın üzerindedir. 

My shirts are on the table (may şörts ar on dı tey’bıl) benim gömleklerim masanın üzerindedir. 

 

His brother is at school (his bra’dır iz et sku:l) onun erkek kardeşi okuldadır.

His brothers are at school (his bra’dırs ar et sku:l) onun erkek kardeşleri okuldalar.

 

Şimdi iyelik sıfatları ile olumsuz cümleler yapalım;

 

Your father is not a doctor (yor fa’dır iz nat e dak’tır) senin baban bir doktor değildir.

Veya bu cümle şöyle de söylenebilir; your father isn’t a doctor (yor fa’dır izınt e dak’tır).

 

Her legs are not long (hör legs ar nat long) onun bacakları uzun değildir.

Veya bu cümle şöyle de söylenebilir; her legs aren’t long (hör legs arınt long).

 

İyelik sıfatlarıyla  soru cümleleri yapalım;

 

Is my book blue? (iz may buk blu:?) benim kitabım mavi midir?

Is his wife at home? (iz hiz vayf et ho:m?) onun karısı evde midir?

Are your children at school? (ar yor çıl’drın et sku:l?) senin çocukların okulda mıdır?

Are her slippers in the bathroom? (ar hör slip’ırs in dı ba:t’ru:m?) onun terlikleri banyoda mıdır?

 

Görüldüğü gibi iyelik sıfatından sonra gelen kelimenin tekil veya çoğul olma durumuna göre, eğer tekilse fiil olarak “is” , çoğulsa  fiil olarak” are”  gelmektedir.

Kapat